PERSONUPPGIFTER (PUL / GDPR)
Vi hanterar eventuella personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning (PUL) samt har anpassat oss mot EU förordning (GDPR). 

Läs mer på:
http://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html

Vill du få information om dina eventuella personuppgifter hos oss eller vill du kunna radera dina eventuella sparade av oss peronuppgifter - fyll in formuläret nedan och skicka till oss.

  • 0812345678